Socijalno mapiraje

Socijalno mapiraje

Socijalno mapiranje predstavlja analizu stanja i trendova kretanja socijalne zaštite i definisanje elemenata za unapređenje socijalne politike države, grada ili opštine. Cilj izrade analize je omogućavanje donosiocima odluka da organizuju efikasniji model socijalne zaštite, kako bi se opšte stanje i kvalitet života socijalno osjetljivih grupa stanovništva podigao na viši nivo. Produkt socijalnog mapiranja je Socijalna karta. Socijalna karta treba da doprinese usklađivanju djelovanja javnih sistema sa stvarnim potrebama socijalno ugroženih građana i raspoloživim resursima javnog, privatnog i nevladinog sektora. Dokument treba da prati metodologiju izrade  situacione analize i akcionog plana pputem uvida u postojeće mehanizme socijalnih davanja, socijalnoga status korisnika socijalnih prava  sistema socijalne sigurnosti kao i procjenu budućih trendova u ovoj oblasti i prijedlog mjera za unapređenje sistema socijalne sigurnosti sa posebnim fokusom na socijalno osjetljive grupe stanovništva.

Uslugu socijalnog mapiranja i izrade socijalne karte naša kompanije radi nekolio godina sa iskusnim i stručnim timom u oblasti socijalne zaštite i socijalnog mapiranja.

X